برنامه ی اندروید ارزیابی پرتکل امنیتی MdASPL_SC , TLS/SSL

این برنامه به سفارش یکی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ساخته شده است. در این برنامه به ارزیابی پروتکل ابداعی ایشان از نظر مصرف منابع و امنیت در گوشی های اندروید و مقایسه آن با روش TLS-SSL پرداخته می شود. در این برنامه از هش و الگوریتم رمزنگاری RSA 1024, 2048 بیتی استفاده شده است.